I. ÜZEMELTETŐ

Coconut Pr Bt. Székhely: 6771 Szeged, Sarkantyú u. 67. Adószám: 25013913-1-06 Telefon: +36209831835 Email: ugyfelszolgalat{kukac}allasverzum{pont}hu Web: allasverzum.hu

II. ÁSZF HATÁLYA

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a Coconut Pr (továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett „Állásverzum” internetes álláskereső portál (továbbiakban: Portál) valamennyi szolgáltatása vonatkozásában Megrendelővel (továbbiakban: Hirdető ) létrejövő szerződéses jogviszonyokra alkalmazandó.

A jelen ÁSZF célja, hogy a Hirdető és Üzemeltető között, Hirdető visszaigazolt megrendelése alapján létrejövő jogviszonyok kereteit rendezze (a továbbiakban: Szerződés), azon belül pedig a Felek jogait és kötelezettségeit – a közöttük létrejött esetleges eltérő egyedi megállapodás híján – általános jelleggel megállapítsa.

Ahol a jelen ÁSZF Hirdetőt vagy Üzemeltetőt említ, ott a Hirdető vagy Üzemeltető nevében és képviseletében fellépő személyeket, meghatalmazottakat is érteni kell. Üzemeltető nem köteles a Hirdető nevében és képviseletében fellépő bármely személy képviseleti jogosultságát vizsgálni. A Hirdető nevében esetlegesen álképviselőként eljáró személyek eljárásával kapcsolatos mindennemű felelősségét Üzemeltető kizárja.

Üzemeltető különösen kizárja mindennemű felelősségét, ha a Hirdető bejelentkezési jelszavával bárki visszaél. A fentieken túl Üzemeletető kifejezetten kiköti, hogy a jelen ÁSZF, megszegésért való felelősségét – ide nem értve a szándékos károkozását esetét – kizárja.

Hirdető az Állásverzum használatával kijelenti, hogy az ÁSZF és az ahhoz kapcsolódó adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit megismerte, megértette és elfogadja. Hirdető a Portálon leadott bármely megrendelésével kifejezetten elfogadja, hogy azoknak teljesítésére a jelen ÁSZF-ben és az ahhoz kapcsolódó Adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezések irányadóak.

III. MEGRENDELÉS

Hirdető

A hirdetés feladása kizárólag az Állásverzum rendszerében történhet. Hirdető szavatolja a feladott álláshirdetés adatainak valóságát. Az adatok valótlanságából eredő károkért Üzemeltető mindennemű felelősségét kizárja.

A hirdetés szövegébe kapcsolatfelvételre vonatkozó adat (emailcím, telefonszám, stb.) nem írható.

Egy hirdetésen belül, egy állásra (szakra) vonatkozó hirdetés adható fel. Szakpár megjelölése (pl. Matematika – Fizika) megengedett.

Az álláskereső és az állást hirdető kapcsolatfelvételére kizárólag az alábbiak szerint van lehetőség:

  1. A hirdetésfeladás űrlapon webcím feltüntetése esetén a “Jelentkezem” gomb a megadott webcímre irányítja az érdeklődőt.
  2. A hirdetésfeladás űrlapon emailcím megadása esetén a jelentkezésekről az Állásverzum rendszere emailben küld értesítést. A jelentkezés megtekintésére az Állásverzum rendszerén belül a “Jelentkezések” menüpontban van lehetőség.

Amennyiben az álláshirdetésre történő jelentkezéshez hivatkozási szám megadása szükséges, azt Hirdető a hirdetés szövegében tüntetheti fel.

Hirdető köteles a hirdetést az elvárható gondossággal megszerkeszteni. Üzemeltető jogosult a hirdetés külalakjának nem megfelelősége esetén a közzétételt megtagadni.

A hirdetési adatok ellenőrzése után Hirdető a hirdetést revízióra küldi. Üzemeltető megbízottja a hirdetést rövid határidővel áttekinti. Amennyiben semmilyen probléma nem merül fel, gondoskodik a hirdetés közzétételéről. A hirdetésben felfedezett hiba esetén, email útján felhívja Hirdető a hiba kijavítására. Amennyiben az ÁSZF rendelkezései ellenére a hirdetésben telefonszám és/vagy emailcím feltüntetésére került sor, Üzemeltető a revízió során azokat eltávolítja és – ha a hirdetés egyébként a közzétételi szabályoknak megfelel – közzéteszi a hirdetést.

A Hirdető a hirdetés közzétételének módjára vonatkozó megrendelését is a Portálon adhatja le. A Portál útján tett megrendelés az informatikai rendszer által történő befogadás időpontjában minősül beérkezettnek. Üzemeltető a Hirdető által tett megrendelést lehetőség szerint azonnal feldolgozza, és e-mail útján visszaigazolja. Amennyiben a Hirdető a megrendelés leadásától számított 120 percen belül mégsem kap visszaigazolást, azt úgy kell értelmezni, hogy valamilyen hiba lépett fel (informatikai probléma, téves email cím, stb.) és a megrendelést Üzemeltető nem fogja teljesíteni. Ismételt rendelés előtt ilyen esetben érdemes a Hirdető ellenőriznie függő rendeléseit, kosarát annak érdekében, hogy az indokolatlan kétszeri rendeléseket – amelyekért Üzemeltető felelősséget nem vállal – elkerülje. A visszaigazolást Hirdető köteles haladéktalanul ellenőrizni és amennyiben az abban szereplő mennyiségi vagy minőségi adatok eltérnek a Hirdető által megrendeltektől, ezt az ellentmondást haladéktalanul köteles – igazolható módon – jelezni Üzemeltető felé. Ennek elmaradása esetén Üzemeltető mentesül az eltérésből eredő igények és felelősség alól.

IV. TÁJÉKOZTATÁSOK, NYILATKOZATOK

Üzemeltető – általános jelleggel – a jogszabály adta legszélesebb kereteken belül kizár minden olyan kárigény kapcsán felmerülő felelősséget, amely a Portál Hirdető általi használatából ered.

Üzemeltető nem vállal arra nézve semmilyen kártérítési felelősséget, ha a portál időszakosan nem elérhető.

Üzemeltető mindennemű azzal kapcsolatos kártérítési felelősséget kizár, mely a szolgáltatás a Hirdető által történt helytelen, téves, elírt, hibás megrendeléséből ered.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

Hirdető a Portál használatával kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek és vállalja, hogy megtérít minden kárt, elmaradt hasznot és olyan költséget, ami a kár elhárítása érdekében merült fel, amely abból ered, hogy megadott adatai hibásak. A Szerződésekkel, a Hirdető adataival és a Portál történő regisztrálással kapcsolatos adatkezelés részletes szabályait az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

V. ÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Portál található szolgáltatás mellett feltüntetett ár a szolgáltatás ajánlati ára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. Üzemeltető alanyi ÁFAmentes számlát állít ki Hirdető részére. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén a Portálon meghirdetett ideig érvényes. Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a szolgáltatást hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Hirdető elállhat vásárlási szándékától. A szolgáltatás végleges ára az ár, mely a megrendelés feldolgozását követően, a visszaigazoló levélben megadásra került.

Az online bankkártyás fizetés a B-Payment Group/BORGUN rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok az Üzemeltetőhöz nem jutnak el.

VI. VÉDETT JOGOK

Üzemeltető előzetes, írásba foglalt engedélye hiányában a Hirdető semmilyen formában nem jogosult felhasználni a Portál márkanevét, védjegyét, logóját, ábráit és bármely egyéb, Üzemeltető szellemi tulajdonát képező megjelenítést, valamint a portálhoz kapcsolódó valamennyi védett információt.

IX. KAPCSOLATTARTÁS

Felek a Szerződések teljesítése során közléseiket és értesítéseiket a Portál erre kialakított felületén, valamint a Hirdető irányába a Hirdető által megadott e-mail címre történő, míg Üzemeltető vonatkozásában a ugyfelszolgalat{kukac}allasverzum{pont}hu e-mail címre történő elektronikus üzenetküldés útján teszik meg.

Hirdető köteles a Szerződés szempontjából lényeges, a Portálra történő regisztrálás során megadott adatainak megváltozása esetén azokat a Portál felületén legkésőbb a változás hatálybalépésétől számított 15 napon belül módosítani.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Felek egyező akarattal a köztük létrejövő jogviszonynak a Szerződések vagy a jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdéseire a mindenkor hatályos magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztóvédelemről szóló törvény, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF, illetőleg a Szerződések kapcsán felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen megkísérlik békés úton, közös megegyezés útján rendezni. A békés vitarendezés sikertelensége esetén a Felek a jelen ÁSZF, illetőleg a Szerződések kapcsán felmerülő jogvita elbírálásának esetére a Szegedi Járásbíróság vagy Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződések egyes rendelkezései érvénytelenek, hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének, ez nem érinti a jelen ÁSZF vagy a Szerződések egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályát vagy végrehajthatóságát. A Felek megállapodnak, hogy ilyen esetben kötelesek az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezést az azt tartalmazó ÁSZF vagy Szerződés céljának, valamint saját gazdasági céljuknak legmegfelelőbb új rendelkezéssel pótolni.

Jelen ÁSZF visszavonásig, illetőleg annak módosításáig érvényes.